O projektu

Trvání projektu

  • Zahájení:  září 2012
  • Ukončení: 31. březen 2015

Délka trvání: 31 měsíců

Cílem projektu

bylo podpořit společný proces přípravy projektů v JMK a TTSK v tvorbě databáze projektových záměrů a rozšiřování znalostí financování projektů z programů strukturálních fondů EU prostřednictvím informací získaných na základě spolupráce a vzniku nových vazeb mezi regionálními partnerskými subjekty pro programovací období 2014-2020. 
 

Specifické cíle projektu:

1. Analýza současné a možnosti budoucí projektové spolupráce

"Analýza současné a možnosti budoucí projektové přeshraniční spolupráce" - zpracování analýzy a vyhodnocení kvality současných spolupracujících přeshraničních projektových partnerů, vytvořených sítí přeshraniční spolupráce JMK a TTSK participujících na realizaci a přípravě projektů dle tematických oblastí a zpracování analýzy a identifikace potenciálu území pro budoucí přeshraniční spolupráci, která dosud nebyla identifikována a realizována s využitím SWOT analýzy a metody PESTEL (hledisko politické, ekonomické, sociální, technologické, environmentální a legislativní) .
 

2. Rozšiřování spolupráce - podpora projektových aktivit

Podpora rozšiřování přeshraniční spolupráce - pořádání seminářů pro potenciální žadatele (municipality, VŠ, NNO, podnikatelé, apod.) a pracovních setkání zaměřených na podporu projektových aktivit (burzy projektových záměrů a partnerů, workshopy, atd.) v průřezových oblastech (např. finanční nástroje, veřejná podpora, veřejné zakázky, horizontální témata, příklady dobré praxe, kohezní politika EU 2020) a dále zpracování rámcových doporučení, průběžné poskytování aktuálních informací a formulování strategických priorit přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020 na základě vyhodnocení všech získaných informací, podnětů, připomínek, dat a projektové kapacity území.

 

3. Přenos dobré praxe - pořádání seminářů pro potenciální žadatele

Poskytování odborných konzultací k projektovým záměrům, jejich iniciace a následný výběr klíčových (strategických) projektových záměrů s přeshraničními dopady včetně předprojektové přípravy. Příprava minimálně dvou strategických kooperačních projektů s cílem snížit socio-ekonomické a environmentální disparity v přeshraničním regionu.
 

4. Vytvoření interaktivní databáze projektových záměrů a partnerů

Vytvoření veřejně přístupné interaktivní databáze projektových záměrů a partnerů na webovém rozhraní s možností jejich průběžného vyhodnocování pro navazování spolupráce a nových vazeb mezi regionálními a místními subjekty na obou stranách hranice (vytvoření systému sběru vyhodnocování a zpracování manuálu pro využití databáze).
 

 

5. Vedení informačních webových stránek

Vedení informačních webových stránek (webového rozhraní) s aktuálními informacemi o programu SR-ČR a souvisejících dokumentech k programovacímu období 2014-2020, zejména které mají vztah k přípravě společné projektové strategie JMK a TTSK zaměřené na aktivní přeshraniční spolupráci.
 

 

6. Společná strategie projektových aktivit v Jihomoravském kraji a Trnavském samosprávném kraji 2014-2020

Zpracování společné strategie projektových aktivit na základě výstupů "Analýzy současné a možnosti budoucí projektové přeshraniční spolupráce" v souladu s koncepčními dokumenty obou krajů a platnými evropskými dokumenty vytvářející rámec kohezní politiky EU na období 2014-2020. Strategie byla zpracována za účasti široké veřejnosti obou krajů a byla představena na závěrečné konferenci pořádané vedoucím partnerem v rámci projektu.

Přeshraniční dopad

Při realizaci projektu došlo k rozvíjení současných partnerství a k jejich dalšímu prohloubení. Současně došlo k navázání nových partnerství a jejich rozvoji v podobě realizace společných aktivit. Při formování a upevňování partnerství nešlo pouze o členy projektového týmu, ale vždy také o další zástupce krajů, odborníků z různých oblastí na regionální či lokální úrovni. Realizací projektu došlo k naplňování Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci TTSK a JMK uzavřené v roce 2006 a naplňování strategických dokumentů obou krajů.

Projekt je přínosem pro oživení života, rozvoj spolupráce a partnerství ve společném příhraničí obou regionů - Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávneho kraja. V rámci realizační fáze došlo k analýze a vyhodnocení kvality stávajících partnerů přeshraniční spolupráce JMK a TTSK (sítí) a následně také k analýze a identifikaci potenciálu území pro budoucí spolupráci. V rámci analýzy došlo k identifikaci oblastí rozvoje, zejména z pohledu socio-ekonomického rozvoje území obou krajů tak, aby byl zajištěný jeho udržitelný rozvoj. Přu výběru strategických projektů byly respektovány priority, které vyplývají ze vzájemné spolupráce a mohou přinést zlepšování životních podmínek s dopadem na území obou regionů.